- كسب مقام اول مسابقات دو و ميداني ماده 200*4 متر توسط مؤسسه