- مقام سوم مسابقات 400 متر توسط آقاي عليرضا كشميري

- مقام سوم پرتاب نيزه توسط آقاي نويد تيرگاني