- كسب مقام سوم مسابقات بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

- كسب مقام دوم مسابقات بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

- برگزاری دومين جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

- تاريخ برگزاري مسابقات انفرادي بين مؤسسات آموزش عالي خراسان

- برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

- پيلاتس چيست