- مقام سوم پرتاب نيزه توسط آقاي نويد تيرگاني

- برنامه روز پنجشنبه مسابقات فوتسال