- سرگروهی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- اولین بازی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جدول گروه بندی مسابقات فوتسال کارمندان موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جدول گروه بندی مسابقات فوتسال موسسات آموزش عالی منطقه چهار