- برنامه مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات منطقه 4 خراسان