- كسب دو مقام رشته شنا آقاي امير رضا نوري در مسابقات كشوري

- كسب مقام سوم رشته تكواندو آقاي احسان خمسه در مسابقات كشوري

- كسب2 مقام رشته بدمينتون آقاي ايمان حق طلب در مسابقات كشوري

- كسب سه مقام رشته بدمينتون آقاي مهدي معصومي در مسابقات كشوري