- دکتر محمد حسین علیزاده سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی شد