- نتايج بازيهاي نيمه نهايي هفتمين دوره مسابقات فوتسال