- برگزاري كارگاه آموزشي تناسب اندام و آناتومی ويژه خواهران