- برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید