- سرگروهی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار