- جلسه ی هم اندیشی مدیران تربیت بدنی موسسات آموزش عالی منطقه چهار