- برگزاری دومين جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

- برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید