برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید


تاریخ خبر : ۰۲-۰۲-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید ، تاریخ و ساعت برگزاری : 94/1/29 -  10:30 مکان برگزاری : دفتر معاون انشجویی و رييس شوراي تربيت بدني و ورزش 


اعضای حاضر در جلسه :

آقای مهندس فاضل نسب : معاون دانشجویی و رئيس کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي موسسه آموزش عالي اقبال لاهوری

آقای جواد گلستانی : کارشناس امور دانشجویی و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای باقر رضازاده گلی : مربي تربيت بدني و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

سرکار خانم سلیمانی : مربي تربيت بدني و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای سید کوروش میری نژاد : نماینده رشته ورزشی فوتسال و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای مهدی معصومی : نماینده رشته ورزشی بدمینتون و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای امیر رضا نوری : نماینده رشته ورزشی شنا و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای رضا صادقی : نماینده رشته ورزشی دومیدانی و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای محمدرضا سندگل : نماينده بسيج دانشجويي و دبیر کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي

سرکار خانم غفاریان : نماینده رشته ورزشی والیبال خواهران وعضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

مباحث مطرح شده در جلسه :

مصوبات جلسه :

 

 

 

 

 

 

 پرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری